CAO SU LATEX HA VÀ LA

Ly tâm mủ nước được thực hiện nhờ vào máy ly tâm đĩa, ly tâm tách nước ra một phần để có hàm lượng cao su đông đặc mà ta mong muốn, phần serum được thải ra có thể tận dụng làm skimbock. Cao su ly tâm có hai loại LA( low amoniac) và HA (high amoniac). Tiêu chuẩn kỹ thuật về mủ ly tâm đã được quy định mà trong quá trình sản xuất phải đảm bảo các chỉ tiêu này là : trị số VFA (acid béo bay hơi), chỉ số KOH, MST (độ ổn định cơ học), độ kiềm (NH3), TSC (tổng hàm lượng chất rắn), DRC (hàm lượng cao su khô)….vv.